Namen usposabljanja

Po Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
Uradni list RS, št. 109/2011 morajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
dovoljenja pridobili do 31. decembra 2005, vlogo za obnovo dovoljenja vložiti do 30.
septembra 2012; pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so dovoljenja
pridobili po 1. januarju 2006, pa tri mesece pred potekom sedmih let od izdaje odločbe.
Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora vsebovati tudi dokazila o
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.

Dokazila strokovnega delavca o njegovem stalnem strokovnem usposabljanju morajo
izkazovati pridobljenih 100 kreditnih točk, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali
samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Glede na
to, da mora od teh 100 kreditnih točk biti najmanj 30% točk pridobljenih na usposabljanjih
s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik pridobila dovoljenja
, vas vabimo na usposabljanje s področja obeh
točk pooblastila.