V Ur. listu RS, št. 54/2013  z dne 24. 6. 2013 je bil objavljen nov Pravilnik  o prijavah o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, ki določa obrazce za prijavo nezgod pri delu, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni ter načine prijav.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA V ZVEZI S PRIJAVAMI

Prijava nezgod pri delu
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo. Delodajalec prijavi nezgodo pri delu na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

OBVEZNO NAVODILO MDDSZEM
Ministrstvo za delo je 14.8.2013 izdalo OBVEZNO NAVODILO o izvajanju 2. člena Pravilnika  o prijavah o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. List RS, št. 54/2013 ) in sicer namesto orazca iz Priloge 1 tega pravilnika uporablja obrazec ER-8 (stari obrazec)

 Več na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zakonodaja/p_prijave_vzd_obv_navodilo_140813.pdf

Prijava nevarnih pojavov
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsak nevarni pojav na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
http://www.id.gov.si/si/storitve/obrazci/prijava_nevarnega_pojava/

Prijava poklicnih bolezni
Delodajalec mora inšpekciji dela prijaviti vsako ugotovljeno poklicno bolezen in sicer takoj, ko je seznanjen, da je bila poklicna bolezen ugotovljena. Delodajalec prijavi ugotovljeno poklicno bolezen na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo. http://www.id.gov.si/si/storitve/obrazci/prijava_poklicne_bolezni/

Obrazložitev pojmov
Pojem »takoj« v tem pravilniku pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na razpolago delodajalec.

Način vlaganja prijav in obvestila
Prijave iz tega pravilnika in obvestilo iz Priloge IV Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05 in 43/11 – ZVZD-1) delodajalec vloži na način, da jih pošlje po pošti, po telefaksu, po elektronski pošti v skenirani obliki ali izroči neposredno na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Prenehanje veljavnosti
Z dnem, ko je začel veljati ta pravilnik, sta prenehala veljati Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87, 35/88, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1) in Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, št. 9/78, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1).