Pravilnik Na podlagi 70. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
1. člen
V Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) se v prvem odstavku 2. člena v 1. točki alineja f) spremeni tako, da se glasi:
»f) nevarne kemijske snovi na delovnem mestu«.
Alineji g) in h) se črtata.

2. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu, mora zagotoviti, da analizo nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu izvede organ, ki je akreditiran za metode, ki omogočajo analize vzorčenih nevarnih kemijskih snovi.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
V drugem odstavku 10. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dokumentirane metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja, ki izpolnjujejo zahteve določene s harmoniziranimi standardi in stroke s področja varnosti in zdravja pri delu.«

4. člen
V Prilogi 1 se v poglavju A) v točki f) besedilo »Vzorčenje nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu« nadomesti z besedilom »Nevarne kemijske snovi na delovnem mestu«.
Točki g) in h) se črtata.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2013
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2013-2611-0067

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti