Nekategorizirano

Home/Nekategorizirano

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Pravilnik Na podlagi 70. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
1. člen
V Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) se v prvem odstavku 2. člena v 1. točki alineja f) spremeni tako, da se glasi:
»f) nevarne kemijske snovi na delovnem mestu«.
Alineji g) in h) se črtata.

2. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu, mora zagotoviti, da analizo nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu izvede organ, ki je akreditiran za metode, ki omogočajo analize vzorčenih nevarnih kemijskih snovi.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
V drugem odstavku 10. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dokumentirane metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja, ki izpolnjujejo zahteve določene s harmoniziranimi standardi in stroke s področja varnosti in zdravja pri delu.«

4. člen
V Prilogi 1 se v poglavju A) v točki f) besedilo »Vzorčenje nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu« nadomesti z besedilom »Nevarne kemijske snovi na delovnem mestu«.
Točki g) in h) se črtata.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2013
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2013-2611-0067

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2020-07-11T22:22:53+02:0030 maja, 2014|

NOVI PRAVILNIK O PRIJAVAH VZD in OBVEZNO NAVODILO MDDSZEM

V Ur. listu RS, št. 54/2013  z dne 24. 6. 2013 je bil objavljen nov Pravilnik  o prijavah o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, ki določa obrazce za prijavo nezgod pri delu, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni ter načine prijav.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA V ZVEZI S PRIJAVAMI

Prijava nezgod pri delu
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo. Delodajalec prijavi nezgodo pri delu na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.

OBVEZNO NAVODILO MDDSZEM
Ministrstvo za delo je 14.8.2013 izdalo OBVEZNO NAVODILO o izvajanju 2. člena Pravilnika  o prijavah o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. List RS, št. 54/2013 ) in sicer namesto orazca iz Priloge 1 tega pravilnika uporablja obrazec ER-8 (stari obrazec)

 Več na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zakonodaja/p_prijave_vzd_obv_navodilo_140813.pdf

Prijava nevarnih pojavov
Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsak nevarni pojav na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
http://www.id.gov.si/si/storitve/obrazci/prijava_nevarnega_pojava/

Prijava poklicnih bolezni
Delodajalec mora inšpekciji dela prijaviti vsako ugotovljeno poklicno bolezen in sicer takoj, ko je seznanjen, da je bila poklicna bolezen ugotovljena. Delodajalec prijavi ugotovljeno poklicno bolezen na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo. http://www.id.gov.si/si/storitve/obrazci/prijava_poklicne_bolezni/

Obrazložitev pojmov
Pojem »takoj« v tem pravilniku pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na razpolago delodajalec.

Način vlaganja prijav in obvestila
Prijave iz tega pravilnika in obvestilo iz Priloge IV Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05 in 43/11 – ZVZD-1) delodajalec vloži na način, da jih pošlje po pošti, po telefaksu, po elektronski pošti v skenirani obliki ali izroči neposredno na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Prenehanje veljavnosti
Z dnem, ko je začel veljati ta pravilnik, sta prenehala veljati Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87, 35/88, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1) in Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, št. 9/78, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1).

2020-05-22T15:13:52+02:0025 junija, 2013|

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE PERIODIČNIH PREGLEDOV IN PREIZKUSOV DELOVNE OPREME IN PREISKAV DELOVNEGA OKOLJA

Namen usposabljanja

Po Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
Uradni list RS, št. 109/2011 morajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
dovoljenja pridobili do 31. decembra 2005, vlogo za obnovo dovoljenja vložiti do 30.
septembra 2012; pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so dovoljenja
pridobili po 1. januarju 2006, pa tri mesece pred potekom sedmih let od izdaje odločbe.
Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora vsebovati tudi dokazila o
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.

Dokazila strokovnega delavca o njegovem stalnem strokovnem usposabljanju morajo
izkazovati pridobljenih 100 kreditnih točk, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali
samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Glede na
to, da mora od teh 100 kreditnih točk biti najmanj 30% točk pridobljenih na usposabljanjih
s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik pridobila dovoljenja
, vas vabimo na usposabljanje s področja obeh
točk pooblastila.

2020-05-22T15:13:23+02:005 novembra, 2012|

Pridobitev dovoljenja za delo pri MDDSZ

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011)  določa, da Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku,
če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje
naslednjih strokovnih nalog:
– obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
– obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme.

Ali potrebujete pomoč pri pripravi »metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja,  ki je določena s Pravilnikom o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011) za ponovno pridobitev dovoljenja za delo pri MDDSZ ?

Vsa vaša vprašanja pošljite čimprej na: info@gzv.si

2020-05-22T15:11:37+02:004 junija, 2012|