Priročniki in publikacije

Picture

Priročnik – Varnost strojev
Mag. Milan Srna

V letu 2006 je bila v Evropski uniji uvedena nova evropska direktiva o strojih (2006/42/ES). Države članice so jo morale implementirati v svojo zakonodajo (Pravilnik o varnosti strojev) do 29. junija 2008. Nacionalni pravilniki pa se bodo pričeli uporabljati 29. decembra 2009.

Direktiva se nanaša na:

 • proizvajalce strojev: načrtovanje, konstruiranje, razvijanje in prodaja strojev. Na uvoznike, zakonite zastopnike proizvajalcev strojev izven EU, prodajalce, sreviserje, vzdrževalce;
 • uporabnike strojev: v proizvodnih procesih v industriji in obrti, na gradbiščih, v kmetijstvu, gozadrstvu, …
 • izvajalce nadzora zagotavljanja: varnosti proizvodov in storitev na trgu, varovanje okolja, zanesljivosti objektov, varnosti in zdravja pri delu.

VSEBINA:

 • Primerjava stara – nova direktiva
 • Ocenjevanje tveganja za stroje
 • Pravilnik o varnosti strojev
 • Novi standardi za varnost strojev
 • Zahteve za delno dokončane stroje

Naročilo priročnika – > info@gzv.si


Picture

PRIROČNIK ZA USPOSABLJANJE za gašenje
usposobljenih oseb – oseb za izvajanje požarne straže in
oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Avtorja: dr. Aleš Jug, Luka Bercko
Založnik: Kova d.o.o.


Novo

V pripravi je priročnik za usposabljanje in pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

VSEBINA:

a) Pravna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu

 • klasifikacija pravnih virov
 • zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • podzakonski akti s področja varnosti in zdravja pri delu (delovna mesta, gradbišča, delovna oprema, osebna varovalna oprema, nevarne snovi, fizikalni dejavniki, prva pomoč, preventivni zdravstveni pregledi delavcev, ročno premeščanje bremen, varnostni znaki, električni tok)
 • zahteve drugih predpisov, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu

b) Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti
c) Teoretično in praktično usposabljanje delavcev za varno delo
d) Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju
e) Obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme