Informativni bilteni
Listi so na voljo v 24 jezikih in vsebujejo tudi kratko poročilo o Agenciji in njenih dejavnostih. Mnogi od njih so namenjeni perečim temam s področja varnosti in zdravja pri delu oziroma specifičnim sektorjem ali skupinam delavcev. Na strnjen in poljuden način predstavljajo glavna tveganja za varnost in zdravje, kako jih obvladati, kdo je odgovoren za spopadanje z njimi in kje lahko izveste več o tem   Informativni bilteni

Poročila
Oblikovalcem politike in strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri delu zagotavljajo kakovostne in najnovejše podatke, kar je odločilnega pomena za napredek pri spopadanju s težavami pri varnosti in zdravju v Evrop. Poročila predstavljajo rezultate raziskav, s katerimi bo omogočena informirana razprava med EU in nacionalnimi organi, sindikati in strokovnjaki o tem, kako doseči premik naprej pri vprašanjih varnosti in zdravja. Več na: Poročila

Pregledi literature
Cilj pregledov literature je poiskati podatke, ki so pomembni za določeno temo s področja varnosti in zdravja pri delu, ter zagotoviti pregled najpomembnejših vprašanj, povezanih s to temo. Pregledi literature

E-facts
„E-facts“ je zbirka člankov, ki so na voljo samo na spletu in so namenjeni delavcem, delodajalcem in strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu. Njihov cilj je podati neposreden in praktičen pregled določenih tem s področja varnosti in zdravja pri delu.  Več na: E-facts

Outlook
Outlook združuje sedanje in prihodnje smernice, pomembne za varnost in zdravje na delovnem mestu, ter predstavlja pregled dela Evropske opazovalnice tveganj glede novih in nastajajočih tveganj na delovnem mestu ter njihovega preprečevanja. Preberite  Outlook

Forumi
Zbirka forumov se ukvarja s posameznimi vprašanji s področja varnosti in zdravja, zagotavlja ustrezne podatke in spodbuja razpravo. Forumi poročajo zlasti o rezultatih seminarjev in delavnic, na katerih se je razpravljalo o določenih vprašanjih in trenutnih problematikah s področja varnosti in zdravja pri delu, še posebno tistih, ki so povezana s temami kampanj Agencije. Več na: Forum

Revije

Revije Agencije ponujajo podrobne podatke in analize, ki so jih pripravili vodilni strokovnjaki in strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu. Članki opisujejo izkušnje tistih, ki so se ukvarjali s pomembnimi perečimi težavami pri varnosti in zdravju, ter zlasti vprašanja, na katera se osredotočajo kampanje Agencije. Prispevki za revijo prihajajo iz vse Evrope in preostalega dela sveta. Opisujejo prizadevanja številnih posameznikov in skupin, vključno s strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, vladnimi ministrstvi in organi, organizacijami delodajalcev in sindikati ter delodajalci in zaposlenimi. Več na: Revije

Letna poročila Letno poročilo je dragocen vir informacij za vsakogar, ki bi rad dobil celovit pregled nad Agencijo in njenim delom.  Več na: Letna poročila

Delovni programi Letni delovni program Agencije opisuje načrtovane dejavnosti za prihodnje leto. Tukaj so na voljo prejšnji in tekoči delovni programi. Več na: Delovni programi

Ocenjevalna poročila Zunanje ocene naših dejavnosti zagotavljajo neodvisno ovrednotenje našega dela in prispevajo k izboljšanju naše uspešnosti. Zaradi preglednosti Agencija na svoji spletni strani redno objavlja ocenjevalna poročila. Več na: Ocenjevalna poročila

Druge publikacije Agencija poleg svojih rednih zbirk poročil, biltenov, revij itd. izdaja tudi priložnostne publikacije in dokumente. Več na:  Druge publikacije