Spoštovani!

Gospodarska zbornica pri delu je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu ali drugo pridobitno gospodarsko dejavnost na področju Republike Slovenije. Člani Gospodarske zbornice varnosti pri delu so lahko tudi iz drugih gospodarskih panog.
Cilji in naloge zbornice so predvsem spodbujanje gospodarske dejavnosti svojih članov, uresničevanje njihovih skupnih interesov, skrb za pravilno ravnanje in ugled članov. Zbornica se lahko povezuje na podlagi sklepa upravnega odbora z drugimi zbornicami v Sloveniji in v tujini, z raznimi združenji, društvi in drugimi organizacijami, da bi se zagotovila čim večja racionalnost izvajanja posameznih nalog.
Zbornica opravlja naslednje naloge:
– zastopa in usklajuje njihove interese pred državnimi organi, ter skrbi za pravno in v skladu s svojimi pravili tudi drugo pomoč svojim članom,
– organizira izobraževanje in usposabljanje,
– organizira in izvaja strokovne seminarje, strokovna srečanja in druge oblike strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
– organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske prireditve, seminarje, posvete in druge predstavitvene dogodke,
– sodeluje pri oblikovanju strokovnega izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
– članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje,
– sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,
– strokovno pomaga članom,
– načrtuje poklicno in strokovno izobraževanje, sodeluje pri praktičnem izobraževanju ter izvaja izpite v skladu z zakonom ali javnim pooblastilom,
– sodeluje pri določanju doktrine, kodeksa, uzanc, priporočil, pravil, sporazumov in dogovorov,
– izvaja in koordinira izvajanje javnih pooblastil, ki jih podeli država,
– opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost,
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi, tem statutom in drugimi akti oziroma pravili zbornice,
– pripravlja metodologije za izvajanje preiskav delovnega okolja in preizkuse ter preglede delovne opreme in pravila stroke.

Finančna sredstva za delovanje zbornice se zagotavljajo iz članarin, plačil za storitve, ki ji opravlja zbornica, donacij, drugih virov, iz sredstev državnega proračuna za opravljanje nalog, ki jih v skladu s posebnim zakonom opravlja na podlagi javnega pooblastila.
Članarina je za vse člane zbornice enotna in znaša 20 EUR/mesec.
V okviru izobraževanja in usposabljanja v tem času izvajamo aktualna usposabljanja oseb, ki izvajajo meritve in preglede električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, delovne opreme in naprav na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah in Pravilnika zaščiti stavb pred delovanjem strele.

Milan Dobovišek, predsednik