Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah je bila 16. 11. 2011 na ustanovni skupščini ustanovljena Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije.

Gospodarska zbornica varnosti pri delu Slovenije je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu ali drugo pridobitno gospodarsko dejavnost. Člani Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije so lahko tudi iz drugih gospodarskih panog.

Sedež Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije je Opekarniška 15d, Celje.

Gospodarska zbornica varnosti pri delu Slovenije vzpodbuja gospodarsko dejavnost svojih članov, uresničuje njihove skupne interese, skrbi za pravilno
ravnanje in ugled članov s tem, da izpolnjuje naloge naštete v statutu.

Gospodarska zbornica varnosti pri delu Slovenije za svoje člane opravlja naslednje
naloge:

 1. zastopa in usklajuje njihove interese pred državnimi organi, ter skrbi za pravno inv skladu s svojimi pravili tudi drugo pomoč svojim članom,
 2. organizira izobraževanje in usposabljanje,
 3. organizira in izvaja strokovne seminarje, strokovna srečanja in druge oblike strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
 4. organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske prireditve, seminarje, posvete in druge predstavitvene dogodke,
 5. sodeluje pri oblikovanju strokovnega izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
 6. članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno svetuje,
 7. sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav,
 8. strokovno pomaga članom,
 9. načrtuje poklicno in strokovno izobraževanje, sodeluje pri praktičnem izobraževanju ter izvaja izpite v skladu z zakonom ali javnim pooblastilom,
 10. sodeluje pri določanju doktrine, kodeksa, uzanc, priporočil, pravil, sporazumov in dogovorov,
 11. izvaja in koordinira izvajanje javnih pooblastil, ki jih podeli država,
 12. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost,
 13. opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi, tem statutom in drugimi akti oziroma pravili zbornice,
 14. pripravlja metodologije za izvajanje preiskav delovnega okolja in preizkuse ter preglede delovne opreme in pravila stroke.