Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/2011

Tehnična zakonodaja in predpisi

Zakon o graditvi objektov

ZGO-1

Podzakonski akti:

Zakonodaja s področja  varnosti proizvodov , standardizacije, akreditacije 

Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur. list RS, št. 101/03)
Zakon o standardizaciji (Ur. list RS, št. 59/99)
Zakon o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99)
Zakon o telekomunikacijah , poglavje IX in X (Ur. l. RS, št. 30/01, 110/02-ZGO-1, 43/03

Podzakonski akti

Zakonodaja o varstvu okolja

Zakon o varstvu okolja  –  (ZVO-1-NPB4) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09)

Podzakonski akti varstva okolja po področjih:

OKOLJE

VODE

Pravilniki in drugi akti GZ VPD